top of page
somderlogo.jpg
SOMDER bir grup sosyoloji mezununun bir araya gelmesi ile kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür. Amacı, ulusal ya da uluslararası üniversitelerin sosyoloji bölümlerinden, lisans ya da lisansüstü derecesiyle mezun olan sosyologların mesleki, ekonomik, sosyal, toplumsal, kültürel sorunları ile ilgilenmek; anayasal ve demokratik haklarını koruyup, geliştirmek; sosyologlar arasında birlik, dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak; yurt ve dünya sorunlarına karşı duyarlılığı artırmak üzere bilgiyle donanmalarının ve uzmanı oldukları alanlarda nitelikli bilgi üretmelerinin olanakları yaratmaktır.
Bu amaçlar doğrultusunda SOMDER;

1)  Aşağıda tanımlanan ilkelere bağlı mezunların birlikteliğini ve dayanışmasını geliştirmek;

2) Sosyologların özlük hakları ve istihdam gibi sorunları için yasal dayanak oluşturulmasını sağlamak; 

3) Sosyoloji eğitiminin mümkün kıldığı olanaklara dayanarak, yurttaşların ulusal ve uluslararası düzeydeki toplumsal sorunlar karşısındaki duyarlılığını geliştirmek ve alternatif görüşlere erişimlerini sağlayarak, doğru bilgilenme kanallarını genişletmek, bu yolla kamuoyunun oluşumuna demokratik açıdan katkı yapmak;

4) Ülkemizde orta ve yüksek öğrenim düzeyinde verilen sosyoloji eğitiminin iyileştirilmesine katkıda bulunmak ve bu bağlamda, sosyoloji öğrencilerini desteklemek;

5) Sosyoloji alanında bağımsız akademik araştırmaları  teşvik etmek üzere, olanakları ölçüsünde etkinlikler yapmayı planlamaktadır.
SOMDER, bu ve benzeri etkinliklerini aşağıdaki ilkeler doğrultusunda gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu ilkeler Sosyoloji Mezunları Derneği’ne üye olmak isteyen ve halihazırda üye olanların dernek hakkında ortak bir görüş oluşturmaları ve gerçekleştirilen faaliyetlerde ortak hareket edebilmesi açısından önem taşımaktadır.
SOSYOLOJİ MEZUNLARI DERNEĞİ ÇALIŞMA İLKELERİ

1-SOMDER, üniversitelerin Sosyoloji bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olan Türkiye ve yurt dışındaki tüm Sosyologları bir araya getirmeyi hedefleyen bir yapılanmadır.


2- Üniversitelerin Sosyoloji bölümlerinden mezun olmayıp, Sosyoloji alanında lisans üstü eğitim görmüş kişiler ile Sosyoloji alanında akademik faaliyet yürütenler derneğe fahri üye olarak kabul edilirler.


3- SOMDER; Sosyologların mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunları ile ilgilenmek, anayasal ve demokratik haklarını koruyup geliştirmek temelli faaliyet yürütür. Sosyologlar arası bir dayanışma ağı oluşturulmasını hedefler.


4- Bu dayanışma ağını besleyecek buluşma alanları organize edilmesini; kongre, konferans, panel düzenlenmesini; internet ağı üzerinden iş bulma, bilgi paylaşımı, forum vb. çalışmaların yürütülmesini sağlar.


5- Belli alanlarda sosyologlara ihtiyaç olduğunu ve bu ihtiyacın nasıl giderileceğini tanımlamak üzere çalışmalar/tartışmalar yürütür, ilgili ve yetkili makamlarla temas kurar.


6- Sosyoloji bölümü mezunlarının istihdamı, sosyolog kadro tahsisi, kamuda ve/veya özel sektörde sosyologların özlük haklarının iyileştirilmesi gibi her tür mesleki sorunun muhatabı ve hakların savunucusu olmayı hedefler.

7- SOMDER, toplumsal olaylar ve olgular hakkında, medya kanalları tarafından bilimsel görüş ve analiz olarak lanse edilen yorumların -sosyolojinin muazzam genişlikte bir alanı kapsadığı ilkesini göz önünde bulundurarak- mümkün olduğunca farklı görüşteki bilim insanlarından sadece ilgili konuda uzmanlaşmış kişilerden toplanarak kamu oyuna farklı sosyolojik yorumların sunulmasını destekler ve konunun takipçiliğini üstlenir.

8- Toplumsal sorunlara karşı duyarlı ve dayanışmacıdır.

9- SOMDER, sosyal olayların yorumlanmasında mağdur tarafların bakış açısı, görüş ve taleplerinin açıklanmasının teşvikini destekler.

10- Dernek üyeleri arasında hiyerarşiyi reddeden; üniversite kimliği üzerinden örgütlenen ve olabildiğince fazla sayıda kişinin aktör olabilmesine olanak tanıyan bir yapılanmadır.


11- Dernek üyeleri arasında din, dil, etnik kimlik, yaş ve cins kimliği açısından ayrımcılık yapılamaz. Demokratik ve kapsayıcıdır.


12- Yeni fikir ve önerilere açıktır. Hantal ve bürokratik bir işleyişi reddeder, dernek üyelerinin dinamizminden beslenir.


13- Yönetim Kurulu toplantılarına katılan tüm üyelerin ve şehir dışında olduğu/katılamadığı için e-mail üzerinden görüş bildiren tüm üyelerin fikirleri tüm süreçlerde dikkate alınır.


14- Dernek hakkında karar alma sürecinde her üyenin itirazı göz önünde bulundurularak ikna temelli bir uzlaşma yolu seçilir.


15- Derneğin bir bütçesi vardır. Dernek üyeleri aidatların ödenmesinde mümkün olduğunca hassas davranırlar. Dernek bütçesi, dernek ile ilgili masraflar  dışında kullanılamaz.


16-  Sosyolog olmaktan kaynaklı mesleki dayanışma eksenli bu yapılanmada, dernek üyeleri arasında hukuku inşa etmeye yarayan bu ilkeler, işleyişi kolaylaştırma ve birlikte hareket edebilme amacına hizmet etmektedir.

bottom of page